Dessa inlägg har märkts med taggen

TitelTypUtdrag
När flytten är en hotat kultur Post Många djur migrerar, och nya data tyder på att åtminstone i en del fall är migrationen, både dess existens och rutt, är inlärda, kulturella. När de störs ut ...
Den första hajen som är en allätare Post Hajar är kända som rovdjur, även om deras rykte är oförtjänt dåligt. Forskare har nu dokumenterat att minst en art av hajar är allätare, och får en stor del ...
Kan vi skydda halva jorden och rädda 85 procent av arterna? Post Vi kan skydda en stor del av de levande organismerna, och en stor del av jordens landyta från exploatering, men det skulle kräva stora insatser. Är det möjli...
Fler tandvalar som kommer i klimakteriet hjälper till att förklara människans klimakterium Post Forskare har visat att flera arter av tandval kommer in i klimakteriet, vilket ger en klarare bild av varför bara honor av några få arter hamnar i klimakteriet
Varför ökenbakterier tar upp väte ur luften, och varför det är viktigt Post I vätets kretslopp har man länge vetat att marken fyller en viktig roll, och på senare år har forskarna blivit bättre på att förstå hur och varför det är så....
En ny fisk i Östersjön Post Östersjön är ett till stora delar unikt hav, fyllt av relikter (arter som överlevt sedan istiden) och organismer som anpassat sig till högre eller lägre salt...
Klimatkrisen kan bli värre än befarat Post Effekter med posiiv återkoppling riskerar att skapa en mycket varmare jord, en där vi i värsta fall gör det omöjligt för människan att överleva.
Varför du inte skall äta valar Post Det finns flera skäl till att inte äta valkött, bland annat av hänsyn till den personliga hälsan.
Cikador som tämjer zombiesvampen Post Cikador som normalt är beroende av två bakteriella symbionter har visat sig kunna ersätta en av dessa med en svamp, en svamp som är nära besläktad med den ök...
Hur stor andel är människan av allt levande på jorden? Post Forskare sammanställde vad vi vet om hur stor andel av allt levande som är växter, djur, som lever både i havet eller på land.
Invasiva arter lämnar spår Post Invasiva arter skapar problem i och med att de destabiliserar tidigare stabila ekosystem och bidrar till biodiversitetsförlusten
Vavilovs mimikry, hur råg blev ett sädesslag Post Vavilovs mimikry är en relativt okänd form av mimikry, som faktiskt ligger bakom flera av våra nyttoväxter, däribland havre och råg.
Kemikalieinspektionen har infört ett förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter Post Ett generellt förbud mot mikroplaster i kosmetika hjälper till mea minskningen av mikroplaster i miljön.
En av åtta fågelarter hotas av utrotning Post En stor andel av alla fågelarter i världen är hotade, och till stor del ligger människans aktiviteter, med intensivt jordbruk, skogsskötsel, klimateffekter o...
Blir kon det största landlevande djuret? Post Jorden var en gång full av megafauna, stora djur som mammut, ullig noshörning, elefant, myskoxe, giraff, jättesengångare och så vidare. Idag finns endast en bråkdel av dessa arter kvar, och orsaken kan sammanfattas i ett ord: hominidae12. När människan – och...
En bakterie som bryter ned PET-plast Post En bakterie som kan bryta ned PET-plast inger hopp om en möljlig väg att enklare och billigare bryta ned PET-plast för fullständig återvinning.
Akvatisk mossa binder arsenik Post En mossa har visat sig vara extremt bra på att bind arsenik
Flygande bläckfiskar Post Du har säkert hört talas om flygande fiskar, men har du hört talas om de flygande bläckfiskarna?
Ökande mängder läkemedel släpps ut i vattendrag Post Läkemedel, inklusive antibiotika och hormoner, släpps ut i ökand mängder i världens vattendrag.
Varför är valar inte mindre än de är? Post Varför är valar så stora? Den intressanta frågan är kanske snarare varför de inte finns några små valar.
En tredjedel av alla arter i USA kan vara hotade Post Alltfler arter är hotade, och detta riskerar att förr eller senare leda till en ekologisk katastrof.
Jaktregler påverkar björnhonors tid med ungarna Post Det är väl dokumenterat att människans jakt påverkar bytesdjuren på många sätt, nu är det även dokumenterat att jaktregler kan göra det.
Biodiversitetsförluster hotar oss alla Post De senaste decennierna har vi sett en snabbt ökande förlust av biodiversitet. Detta är oroande av många skäl, både ekonomiska, och för vårt välmående.
Våren kommer tidigare till Arktis Post Våren i Arktis kommer tidigare, vilken har potential att påverka klimat och miljö för oss alla.
Myror som vårdar sina skadade kamrater Post En myra har visar sig vårda sina skadade, och deras vård gör stor nytta för deras överlevnad-.
Giftighet har sitt pris Post Giftiga djur måste skydda sig själva från sitt gift, vilket har ett pris
Valar, havstulpaner och isotoper, eller hur man kan studera valars rörelsemönster med hjälp av deras fripassagerare Post Sammansättningen av syreisotoper i tänder (och skalet på havstulpaner) berättar om var på jorden ett djur levt. Detta kan även användas på flera miljoner år ...
Människan massutrotning drabbar även fisk Post Det storskaliga fisket riskerar att utrota många större fiskarter, med katastrofala följder för havens ekosystem.
Jaktfalkar med gamla bon Post Nyligen har forskare visat att jaktfalkar på Grönland har återanvänt samma bon i flera tusen år, i ett fall i 2500 år. <figcaption class="wp-caption-text">Jaktfalk (Falco rusticolus) Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=484031</figcaption></figure> Jaktfalkar bygger inte egna...
Fotosyntes och cellandning, hur hänger det ihop egentligen? Post Alla levande organismer består av celler, och dessa celler har ganska mycket gemensamt. De har alla ett cellmembran av fett De flesta cellerna i din kropp har mitokondrier Alla eukaryota celler har en cellkärna med DNA...
Jordens största levande varelse, och den äldsta. Post I södra Utah i USA finns det en skog, en skog av amerikansk asp (Populus tremuloides). Den skogen har ett namn: Pando, det latinska ordet som betyder ”jag sprider mig”. Skogen är inte stor med Norrländska mått mätt: ca 43 hektar. Men Pando är troligtvis den största levande varelsen på...
Huggorm och hasselsnok på Åland Post Hur ser du skillnad på en huggorm och en hasselsnok? (Bild av Staffan Kyrk) (Bild av Piet Spaans)   Zick-sack ränder på ryggen? Båda...
Antalet arter på jorden och biodiversitet Post Forskare har uppskattat antalet arter på jorden till ca 8,7 miljoner. Detta påverkar också hur vi ställer oss till, och hanterar massutdöenden orsakade av mä...
Havsuttrar: en nyckelart som påverkar hela ekosystemet Post I många ekosystem finns det nyckearter, det vill säga arter som påverkar många olika arter i ekosystemet. Ett bra exempel på detta är havuttrar. Du har säkert sett dem på bild: Källa: Wikipedia Du har säkert också hört talas om övergödning, t.ex. när...
Hur långt kan en isbjörn simma? Post Svaret tycks vara åtminstone 35 mil. Genom att följa isbjörnar som var märkta med kragar med GPS och sändare. Ungefär en tredjedel av björnarna simmade ca 5 mil eller längre, och 50 av dem simmade minst 15 mil. Detta är av intresse för att bevara isbjörnen: i och med den globala...
Har vi skog i Sverige? Post Frågan är faktiskt inte så dum som det låter. Vi har ganska så många träd i Sverige, men hur mycket skog har vi? Nej, inte planterad skog, med alla träd i mer eller mindre raka rader, alla lika gamla. Riktig skog, som den John Bauer placerade Tuvstarr i:
Hur påverkar din laxkotlett miljön? Post Vad händer med ekosystemen långt bort när människan ”skördar” t.ex. lax? En grupp forskare studerade effekterna på grizzlybjörnar av laxfiske. Nu lever inte våra björnar i någon större utsträckning på lax (det är om inte annat ont om lax i våra utyggda älvar), men undersökningen illustrerar ett problem som...
Storspigg och anpassning till sötvatten Post (Källa) Storspig är trots sitt namn en ganska liten fisk (som mest ca 1 dm lång), men den är intressant om man är intresserad av evolution. Efter den sista istiden låg stora delar av skandinavien under havsytan, men vartefter landet höjdes blev storspiggar...
Artrikt och instabilt, artfattigt och stabilt? Post I din lärobok står det att ekosystem med många arter (artrika) är mer stabila än de med få arter. Nu har det kommit en svensk studie som tyder på att det kanske inte alltid stämmer. Studien är gjord på så sätt att man skapade modeller för olika ekosystem,...
Varför finns det fler arter i Amazonas regnskogar än i fjällen? Post Ända sedan Darwins och Wallaces dagar har man undrat: varför finns det många arter på en plats, och färre på en annan? Nyligen har det gjorts en studie som visar bättre på vilka faktorer som verkar styra. ...
Varför är svenska älgar mindre än kandensiska? Post Ett möjlig bidragande orsak är att vi jagar dem. Darimont et al (2009) har studerat hur mänsklig predation påverkar olika arter, och fann bland annat att storleken sjönk i nästan 95% av de arter som studerats. Vi är en ”superpredator”, och vi måste räkna med att vad vi gör...
Den femte bonden Post Inte titlen på en ny trillerbok, utan det faktumet att vi nu har en femte grupp organismer som idkar jordbruk. Att vi människor gör det känner vi alla till, men även termiter och myror och skalbaggar är i vissa fall jordbrukare (dessa odlar svamp för att konvertera svårsmält cellulosa till...