Centrala mål för området

 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv

Vi kommer huvudsakligen att arbeta med kroppen, men i de delarna även behandla de punkterna som handlar om naturvetenskapligt arbetssätt.

Arbetsformer och planering

Under denna period kommer vi att välja ut ett antal organsystem, och studera deras funktion och arbetssätt, både enskilt och i samverkan med andra system.

Förslag på organsystem (tidsplanering)

.
VeckaOmråde Länkar
2 Inledning, kroppen som helhet
3Celler och biomolekyler
4 Cirkulationssystemet
5 Utsöndringen BiKe
6 Matspjälkningen BiKe
7 Nervsystemet BiKe
8 Nervsystemet
Arbeta med fördjupning inom nervsystemet
BiKe
9 Immunförsvaret BiKe
12 Sjukdomar Uppgift om vår hälsa.
13-14 Reserv, extra, fördjupning
15 Examination

Nervsystemet, fördjupning

Välj ett av följande ämnen och fördjupa er i det. Redovisa med t.ex. en rapport. Om ni har ett annat ämne inom området går det också bra.

 1. Hormonell styrning Många system i kroppen styrs av hormoner, t.ex. kroppstemperatur, blodsocker och menstruationscykeln. Ta reda på hur ett sådant system fungerar, vilka hormoner och körtlar som är inblandade, osv och beskriv processen.
 2. Sinnen På din tunga finns det receptorer som känner av smak. Hur vet din tunga att du äter något som är salt, sätt eller surt (t.ex.)? Hur håller du balansen, hur ser du, osv: välj ett sinne och fördjupa dig i det.
 3. Neurologisk sjukdom Ett antal sjukdomar, t.ex. Parkinsons sjukdom, MS eller ALS, orsakas av störningar i nervsystemet. Ta reda på vad som händer i en sådan sjukdom: var är orsaken/hur uppstår den, vilka symptom får patienterna (och varför), vad (om något) kan man göra för att behandla de som drabbas?
 4. Nervgifter Välj minst två nervgifter med olika verkningsmekanism och ta reda på hur de verkar, var de kommer ifrån, eventuella motgift/behandlingar, osv.

Fördjupning om sjukdomar

Välj (minst) en sjukdom och studera den djupare. Tag reda på t.ex. vd den orsakas av, vilka symptom den ger, hur (o)vanlig den är, hur/när den upptäcktes och vilka behandlingar som finns. har det förekommit epidemier?

Tips på sjukdomar är:

Influensa
Smittkoppor
Mässlingen
Malaria
Zika
Gula febern
Hepatit A/B/C/D/E
Syphilis
Huntingtonѕ sjukdom
Klamydia
Celiaki
TBE
Vinterkräksjukan
Herpes
Creutzfeldt–Jakobs sjukdom
Ebola
Malignt melanom
MS

Inlupp

Naturvetenskapen

 1. Vad är en hypotes och en teori. Ge exempel och förklara skillnaderna.
 2. Varför är det viktigt att man kan falsifiera en hypotes?
 3. Välj något exempel på hur naturvetenskapen utvecklats inom ett område, och hur det har påverkat människors liv.

Kroppens organsystem

För vart och ett av de system som studeras besvara följande:

 1. Vilken/vilka funktioner har organsystemet?
 2. Vilka delar har det?
 3. Hur samverkar delarna?
 4. Hur samverkar systemet med andra system?