Centrala mål för området

 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv

Vi kommer huvudsakligen att arbeta med kroppen, men i de delarna även behandla de punkterna som handlar om naturvetenskapligt arbetssätt.

Arbetsformer och planering

Under denna period kommer vi att välja ut ett antal organsystem, och studera deras funktion och arbetssätt, både enskilt och i samverkan med andra system.

Förslag på organsystem och ordning

 1. Vecka 13: Maten och matspjälkning. Vad måste vi äta, vad äter vi hur påverkar det vår hälsa, och hur tas näringen upp i kroppen. (sid. 126-127)
 2. Vecka 14: Blodet och andningen
 3. Vecka 15: Immunförsvaret Kroppens försvar mot omvärden. (sid 133-138)
 4. Vecka 17: Utsöndringen
 5. Vecka 18-19: Kommunikation och styrning. Det centrala och perifera nervsystemet, samt hormonernas funktion. (144-160
 6. Vecka 21: Naturvetenskapligt arbetsätt Hur arbetar man vetenskapligt, metodens fördelar och begränsningar (kap 7)

Inlupp

Naturvetenskapen

 1. Vad är en hypotes och en teori. Ge exempel och förklara skillnaderna.
 2. Varför är det viktigt att man kan falsifiera en hypotes?
 3. Välj något exempel på hur naturvetenskapen utvecklats inom ett område, och hur det har påverkat människors liv.

Kroppens organsystem

För vart och ett av de system som studeras besvara följande:

 1. Vilken/vilka funktioner har organsystemet?
 2. Vilka delar har det?
 3. Hur samverkar delarna?
 4. Hur samverkar systemet med andra system?