Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Uppgifter i boken, osv

Lös följande uppgifter: 5:1-4, 7-10, 12, 16-17, 23-24 samt 6:1-4, 6-8, 10, 13, 15, 17, 19, 24

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren på Google Classroom

  1. Förklara hur atomer binder till varandra.
  2. Förklara hur molekyler binder till varandra.
  3. Finns det ett samband mellan bildningar och löslighet?

Filmer med genomgångar

Jonföreningar

Joner binds till varandra genom elektrostatiska krafter, där motsatta laddningar dras till varandra.

Kovalent bindning

I en kovalent bindning delar atomerna på ett eller flera par elektroner, och bildar då molekyler. Därför kallas bindningen även elektronparsbindning eller molekylbindning. På grund av elektronegativiteten blir bindningen ibland (ofta) polär

Metallbindning

Metaller kan släppa ett antal elektron till ett gemensamt elektronmoln, och kan därför ses som positiva joner i ett gemensamt moln av negativt laddad elektroner. Detta förklarar deras egenskaper (t.ex. att de är formbara och leder elektriskt ström bra).

Intermolekylära bindningar

Även molekyler kan binda till varandra, och detta kan ske med ett antal olika typer av bindningar: van der Waals-bindning, dipol-dipol bindning och vätebindning.

Inför provet

Det finns ett gammalt prov du kan titta på.