Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken (Kemi B, kapitel 3) och även på BiKe Wikin

 • Aktiverat komplex
 • Aktiveringsenergi
 • Dynamisk jämvikt
 • Endoterm och exoterm reaktion
 • Gynnsam kollison
 • Heterogen och homogen jämvikt
 • Intermediär
 • Jämviktskonstant
 • Jämviktsläge
 • Ka och Kb
 • Katalysator
 • Le Chateliers princip
 • Reaktionsmekanismer
 • Reaktionsriktning
 • Syra-bas-konstant

Uppgifter i boken, osv

Det finns ett antal instuderingsfrågor.

Inlupp

Lämna in via Classroom

 1. Vad är skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion.
 2. Vad krävs för att en kemisk reaktion skall ske?
 3. Vilka faktorer på verkar en reaktions hastighet (och hur)?
 4. Förklara vad som menas med kemisk jämvikt.
 5. Förklara hur man beräknar en jämviktskonstant, och vilken enhet den får.
 6. Vad är Le Chateliers princip, och vad innebär den rent praktiskt?
 7. Hur inverkar en katalysator på ett jämviktsläge (och varför)?

Frågor att arbeta med...

Arbeta tillsammans för att lösa dessa uppgifter.

 1. Vad innebär det att en reaktion är reversibel?
 2. Beräkna pH-värdet för en lösning av myrsyra (metansyra, HCOOH) med koncentrationen 0,050 mol/dm3.
  Syrakonstanten: Ka = 1,8·10-4 mol/dm3
 3. Beräkna koncentrationen av en natriumhydroxidlösning med pH 13,18.
 4. Natriumacetat (CH3COONa) är en svag bas. Vilket pH har en lösning med koncentrationen 0,20 mol/dm3. För detta system är Ka= 1,7·10-5. Använd sambandet mellan syrakonstant och baskonstant som beskrivs på sidan 73 i boken för att lösa uppgiften!
 5. I ett experiment blandas 0,030 mol vätgas med 0,060 mol jodånga i ett kärl med volymen 2,0 dm3, Beräkna mängden vätejodid som har bildats när jämnvikt ställt in sig vid 731 K. Jämviktskonstanten vid denna temperatur är 46,7.
 6. Följande tabell visar effekten av temperatur och tryck på jämviktskoncentrationen av produkten, kallad Z, i en gasjämvikt.
  Temperatur
  (K)
  procentuell andel Z i en jämviktsblandning vid totaltrycket
  1 atm100 atm200 atm
  820 0,0776,7011,9
  920 0,0323,025,71
  1020 0,0161,542,99
  1120 0,0090,871,68
  1. Använd dessa data för att avgöra om bildningen av Z åtföljs av en ökning eller minskning av trycket. Förklara er slutsats.
  2. Använd dessa data för att avgöra om bildningen av Z är en exoterm eller endoterm reaktion. Motivera er slutsats.
  3. Vilka villkor beträffande tryck och temperatur ger den högsta jämviktsandelen av Z? Motivera och diskutera er slutsats!

Facit

Inför provet

Det finns givetvis ett gammalt prov att titta på.