Tidsplanering

VeckaOmrådeSidor i bokenUppgifter
49Substansmängd och enheter135-144
50Reaktionsformler 145-151
2Stökiometri (beräkningar) och allmänna gaslagen 152-163 Uppgifer, mer exempel, gaser
3 Lösningar 164-171, hur du bereder en lösning
4 Utbyte och begränsande reaktanter 172-177
5 Reserv
6 Prov vecka 6

Viktiga begrepp

 • allmänna gaslagen
 • Avogadros konstant
 • formelenhet
 • kelvinskalan
 • koncentration
 • masshalt och massprocent
 • mol
 • molmassa
 • substansmängď
 • volymhalt och volymprocent

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Det finns även en handledning i beräkningar och uppställningar

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren:

 1. Beräkna formelmassan för ZnCl2 ·4H2O
 2. Hur stor är substansmängden av de olika grundämnena i 42 g CuSO4 ·5H2O
 3. Inom sjukvården används ofta isoton saltlösning, med andra ord en kok- saltlösning med samma koncentration salt som i blodet. Detta beskriv ofta som "9 mg/mL" Vad blir koncentrationen skrivet i mol/dm3?
 4. Propan (C3H8 ) förbränns i syrgas.
  1. Skriv en balanserad reaktionsformel
  2. Beräkna mängden syrgas som har förbrukats när 1.00 kg CO2 har bildats.
 5. För att ta bort koldioxid ur luften i rymdkapslar har man använt litium- hydroxid, LiOH:
  CO2 (g) + 2LiOH(s) → Li 2 CO3 (s) + H2O(l)
  Under ett dygn avger en människa 1.0 kg koldioxid.
  1. Beräkna massan LiOH som förbrukas av en astronaut under 6 dygn.
  2. Använd formeln för cellandningen för att beräkna substansmängden syrgas som förbrukas under samma tidsrymd.
  3. Syrgasen måste medföras i en gastub, om vi antar att den är fylld med 300 gånger normalt lufttryck, vilken volym måste den då minst ha för att räcka?

Övningsuppgifter

Enheter och lösningar

 1. Du skall bereda 250 cm3 av en NaOH-lösning med koncentrationen 0,150 mol/dm3. Hur mycket NaOH väger du upp, och hur går du till väga?
 2. Förklara sambandet mellan storhet, mätetal och enhet. Ge exempel!
 3. Kung Midas skall enligt legenden ha fått förbannelsen att allt han rörde vid förvandlades till guld. Som kemist inser man att antingen blev alla atomer omvandlade till guld-atomer, i vilket fall massan borde öka, eller så förblev massan konstant, i vilket fall substansmängden borde minska. Välj 2 olika förmål (bestående av ett rent ämne!) och räkna på vad som skulle hända i de båda fallen.
 4. Hur många mol natrium krävs det för att tillverka 100 g koksalt?
 5. Välj ett föremål med känd massa (antingen mig, m=80 kg eller något ni väljer själva) och beräkna hur många mol av detta jordens massa skulle räcka till.
 6. Vilket har störst substansmäng: 104 g bly eller 8 g vatten?

Beräkningar

 1. Hur mycket väger en bit plutonium med lika många atomer som det finns människor på jorden?
 2. Man mäter normalt koncentration i enheten mol/dm3. Vilken koncentration H2O har rent vatten? Vatten har densiteten 998,2 kg/m3 vid 20 C.
 3. En förening av kväve och syre har masshalten kväve 63,6%. Beräkna föreningens formel.
 4. Ta reda på massan av 1,00 mol för minst 6 ämnen (3 grundämnen och 3 kemiska föreningar)
 5. Elektrum är en legering av silver och guld, där sammansättningen kan variera. I ett mynt fanns det 55,5% guld (efter vikt). Vilken substansmängd guld finns det i myntet om dess massa är 4,7 g?
 6. I en så kallad isoton koksaltlösning är halten NaCl 9,0 g/dm3. I Döda havet är salthalten 34,2 massprocent. Om vi antar att Döda havet bara innehåller NaCl, hur många gånger måste det vattnet spädas för att motsvara en isoton koksaltlösning?
 7. Om någon är uttorkad efter t.ex. en diarré ger man ofta patienten vätskeersättning att dricka. En sådan kan man enkelt bereda genom att blanda 0,5 tsk koksalt med 6 tsk socker(C12O22O11) i 1 liter vatten. Anta att 1  koksalt väger 11 g och att 1 tsk socker väger 8 g. Beräkna lösningens koncentration av koksalt och socker.

Beräkningar (2)

Läs om Mark Watneys vattentillverkning i filmen The Martian för att se hur du kan lösa denna typ av uppgifter.
 1. I fotosyntesen (6 CO2 + 6 H2O → 6 O2 + C6H12O6) bildas syrgas och druvsocker. Vilken massa vatten går det åt för att bilda 1000 g druvsocker?
 2. Man använder nitrometan, CH3NO2, som bränsle i vissa högeffektiva motorer. Förbränningen sker enligt formeln
  4 CH3NO2 + 5 O2 → 4 CO2 + 6H2O + 4 NO

  Beräkna den massa syrgas som går åt för att fullständigt förbränna 115 g nitrometan.

Räkna med julen

 1. I en mörk chokladkaka finns det 14 g/kg teobromin. Om kakan väger 100 g, hur många mol teobromin finns det då i kakan? Teobromin har summaformeln C7H8N4O2.
 2. Om en hund som väger 20 kg äter upp chokladkakan i förra frågan, hur orolig bör du då bli?
 3. I glöggen finns 18\% (viktprocent) etanol. Om 1,0 L glögg får koka i 15 minuter (m.a.o. 60% av etanolen kokar bort), och vi antar att inget vatten kokar bort, vilken koncentration av etanol har glöggen? Svara i mol/dm3.

Repetition

 1. Tag reda på vilka de fyra vanligaste grundämnena är i en människa. Beräkna sedan hur många mol det finns i en 70 kg människa av dessa.
 2. Vid upphettning av tenn med svavelpulver sker förljande reaktion:
  Sn + 2S → SnS2
  Hur många gram tennsulfid bildas, om man låter 15,0 g svavel reagera i överskott av tenn?
 3. I förra frågan är utbytet egentligen enbart 63%. Hur mycket tennsulfid bildas egentligen?
 4. Du placerar växter i en sluten glasbehållare och låter växterna utföra fotosyntes (6 CO2 + 6 H2O → 6 O2 + C6H12O6). Kommer trycket i behållaren att öka eller minska? Motivera ditt svar!
 5. Beräkna massan av koldioxid (CO2) som bildas när 60 liter oktan förbränns. Densiteten för oktan är 0,73 kg/dm3. Oktan förbränns enligt formlen
  2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O.

Gaser

 1. Vilken massa har 1,00 liter vätgas vid NTP
 2. Vilken densitet har vätgas?
 3. Vilken densitet har luft vid NTP? Anta att luften är 21% syrgas och 79% kvävgas.
 4. En ballong väger 1,83 g. Hur mycket vätgas måste den fyllas med för att vare sig lyfta eller falla i luft? Anta att luften är 21% syrgas och 79% kvävgas.
 5. Förklara varför en luftballong kan flyga.
 6. I en behållare med volymen 1,0 dm3 innehåller gas som har temperaturen 10°C och trycket 200 kPa.
  1. Gasens volymn minskas till 0,50 dm3 . Vilkent blir trycket om temperaturen hålls vid 10°C?
  2. Därefter höjs temperaturen till 100°C. Vilket blir då trycket?
 7. En behållare på 25,0 dm3 innehåller 40,0 g syrgas. Vilket är gasens tryck när temperaturen än 30°C?

Repetition

Exemplen från tavlan

Exemplen som jag räknade på tavlan finns här

Filmer med genomgångar

Enheter

I denna film förklarar jag begreppet mol, och vad en mol egentligen är samt begreppet substansmängd.

Lösningar

Ofta hanterar man kemikalier som lösningar. I denna film går jag igenom hur man beskriver en lösnings koncentration, och hur man bereder en lösning.

Stökiometriska beräkningar

Hur man ställer upp en beräkning inom kemin. Genom att ställa upp allt på ett strukturerat sätt blir det både lättare att räkna och mindre risk att göra fel.

Gaslagen

Den allmänna gaslagen beskriver hur tryck, temperatur, substansmängd och volym samvarierar för en gas.