Planering

   Boken
Område Vecka Sidor Uppgifter
Jonbindningar, fällningsreaktioner och metallbindning 41 86-103 4:1-16
Kovalent bindning 42 104-110 4:
Sammanfattning, bindning mellan atomer/joner 43 86-110 4:
Bindning mellan molekyler 47 111–123 4:
repetitionsuppgift 1
Löslighet, sammanfattning, (examination?) 48 124-129 4:
Reserv 49 4:

Viktiga begrepp

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

 • Dipol-dipol bindning
 • Jonbindning
 • Kovalent bindning
 • Metallbindning
 • Polär kovalent bindning
 • Vätebindning
 • van der Waals-bindning

Betygskriterier

Dessa finns här

Uppgifter i boken, osv

Du skall lösa samtliga uppgifter som hör till kapitlet

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren i Google Classroom

 1. Förklara hur atomer binder till varandra.
 2. Förklara hur molekyler binder till varandra.
 3. Finns det ett samband mellan bildningar och löslighet? Vilket? Förklara!

Övningsuppgifter

Instuderingsfrågor

Det finns instuderingsfrågor till detta avsnitt.

Jonbindning

 1. Tag reda på vilka joner som ämnena i grupp 1, 2, 5, 6 & 7 bildar. Förklara.
 2. Förklara hur pch varför elektronegativiteten varierar i det periodiska systemet
 3. Förklara en saltkristalls egenskaper
 4. Vilka namn och formler har jonföreningarna mellan ämnena?
  1. barium och klor
  2. litium och syre
  3. kalcium och kväve
  4. aluminium och brom
  5. aluminium och svavel
 5. Tag reda på kokpunkten på några olika metaller (minst en från grupp 1 & 2, samt några övergångsmetaller, gärna från samma period) och försök att förklara dina resultat.
 6. Varför leder inte fasta salter elektriskt ström, medan smälta salter gör det? Vad händer med salter i vattenlösning?
 7. Varför är de flesta salter lättlösliga i vatten?

Metaller och joner

Lös denna uppgift

Bindningar mellan atomer & joner

 1. Vilket samband har elektronegativiteten med typen av bindning mellan atomerna?
 2. Vad är skillnaden mellan en jonbindning och en metallbindning?
 3. Hur kan ni med experiment avgöra om ett ämne sitter ihop med jonbindningar, metallbindningar eller kovalenta bindningar?

Bindningar mellan molekyler

 1. Förklara hur de olika bindningarna mellan molekyler uppstår
 2. Förklara skillnaderna i de intermolekylära bindningarnas styrka
 3. Hitta några (1-3) ämnen som binds med de olika typerna av bindningar, och jämför deras smält- och kokpunkt.
Förutom läroboken, och era anteckningar är filmen ( se nedan) och BiKe-wikin bra källor.

Filmer med genomgångar

Jonföreningar

Joner binds till varandra genom elektrostatiska krafter, där motsatta laddningar dras till varandra.

Kovalent bindning

I en kovalent bindning delar atomerna på ett eller flera par elektroner, och bildar då molekyler. Därför kallas bindningen även elektronparsbindning eller molekylbindning. På grund av elektronegativiteten blir bindningen ibland (ofta) polär

Metallbindning

Metaller kan släppa ett antal elektron till ett gemensamt elektronmoln, och kan därför ses som positiva joner i ett gemensamt moln av negativt laddad elektroner. Detta förklarar deras egenskaper (t.ex. att de är formbara och leder elektriskt ström bra).

Intermolekylära bindningar

Även molekyler kan binda till varandra, och detta kan ske med ett antal olika typer av bindningar: van der Waals-bindning, dipol-dipol bindning och vätebindning.

Inför provet

Det finns ett gammalt prov du kan titta på.