Om kursen

kemi 1 är kursen som lägger grunden för djupare förståelse för kemin (i senare kurser), men även på egen hand ger insikter i vad som faktiskt händer t.ex. i en kemisk reaktion, i ett enkelt batteri eller när en syra neutraliseras.

Ordningsregler

Några — enkla och självklara — regler gör att det blir effektivare och trevligare arbete i klassrummet.

 1. Mobiler: av eller ljudlösa, undanlagda. Låt bli att kolla meddelanden under lektionen. Facebook/Instagram/Snapchat/etc finns kvar även om en timme…
 2. Kom i tid. Närvaro gör det lättare att klara kursen, Jag börjar på utsatt tid, och förväntar mig att ni gör det också.
 3. Ha med material. Lärobok, penna, anteckningsbok. Miniräknare är också det bra att ha med sig. Jag kommer att dela ut ett inplastat periodiskt system, även det bör ni ha med.
 4. Mat och dryck är förbjudet i både lektionssalen och i laboratoriet.
 5. Under laborationer skall skyddsutrustnings bäras. Skyddsglasögon, samt skyddsrock/förkläde.
Du kommer också att ha nytta av att ha en bra studieteknik (även på BiKe-Wikin

Grunder

Ämnen, reaktioner och blandningar, formler, faser, laborationer

BiKe Läs mer

Atomer & periodiska systemet

Hur atomer ser ut, och hur det periodiska systemet är uppbyggt.

BiKe Läs mer

Bindningar

Atomer sitter ihop i molekyler, joner i jonföreningar och metaller i metallgitter. Molekyler i sin tur binder till varandra med van der Waals-bindningar, dipol-dipol bindningar och vätebindningar.

BiKe Läs mer

Beräkningar

Kemiska beräkningar -- även kallat stökiometri -- är det område där man räknar på kemiska reaktioner. Även gaser och gaslagen kommer in här.

BiKe Läs mer

Syror och baser

Vad är syror och baser, hur reagerar de och vad är pH?

BiKe Läs mer

Termokemi

Detta område handlar om termokemi, där entalpi och entropi är de viktiga begreppen.

BiKe Läs mer

Redox

Reduktion och oxidation. Vad som händer med elektronerna när lika föreningar bildas.

BiKe Läs mer

Analytisk kemi

Hur man analyserar olika kemiska ämnen.

BiKe Läs mer

Centralt innehåll

Materia och kemisk bindning
 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.
 • Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.
Reaktioner och förändringar
 • Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.
 • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.
 • Fällningsreaktioner.
 • Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.
Stökiometri
 • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
 • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.
Analytisk kemi
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.
Kemins karaktär och arbetssätt
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid.
 • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.

Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.

Eleven diskuterar utförligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget A

leven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring kemiska förlopp och företeelser. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur kemins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Examinationer

Huvudsakligen kommer kursen att examineras genom skriftliga prov, men även muntliga presentationer och skriftliga inlämningar kan förekomma.

Prov

Varje arbetsområde kommer att examineras med ett skriftligt prov

Laborationsrapporter

Under kursen skall du skriva några labbrapporter, målet med dessa är att visa att du kan utvärdera och dra slutsatser från resultat, samt använda kemiskt språk. För dessa finns det en mall och en exempelrapport.

Planering

Kursens kurskod i Google Classroom ärbrqgrg8

VeckorOmrådeBoken
(kapitel)
34Introduktion, böcker, osv
35-37Grunder: formler, faser och reaktioner, laborationer1
38-41Atomer och periodiska systemet2–3
43-47Kemisk bindning5–6
49--5 Stökiometri7
6--9 Syror och baser Kap. 9
11--­12 Termokemi Kap. 8
14--18 Redoxkemikap.10
19--21 Analytisk kemi
22--23 Reserv