Viktiga begrepp

 • Alkoholer
 • Grafit och diamant
 • Grundämnet kol
 • Kolets kretslopp
 • Kolväten
 • Organisk kemi
 • Organiska syror

Frågor att besvara

Skriv svar på dessa frågor och lämna in via Classroom

 1. Rita och förklara kolets kretslopp. Ditt svar skall visa varifrån kolet i atmosfären kommer och vart det försvinner, samt vad som händer med kolet i levande organismer.
 2. I vilka former finns rent kol på jorden?
 3. Hur används kol som bränsle? I vilka former, och från vilka källor kommer det?
 4. Vad framställs ut råolja och stenkol?
 5. Välj ett kolväte som är miljöfarligt. Förklara varifrån det kommer och hur det ѕkadar miljön.
 6. Varför är miljögifter som är klorerade kolväten ofta ett stort problem i miljön?
 7. Vad är en alkohol rent kemiskt? Vilken del har alla alkoholmolekyler gemensamt?
 8. Tag reda på minst tre alkoholer och berätta om den. Du skall berätta vad de heter, deras kemiska formel och hur de används.
 9. Ange två olika användningsområden för alkoholer.
 10. Vad kännetecknar en organisk syra?
 11. Nämn minst en organisk syra du kanske har hemma. Berätta kort om den!