Arbetsformer

Som följer av informationen nedan så är avsikten att ni skall genomföra arbetet självständigt. Detta innebär:

 • inte att ni inte får fråga om hjälp
 • att ni själva förväntas vara delaktiga i att avgöra vad ni behöver stöd med

Hur vi kommer att arbeta under läsåret

Under kursens gång skall vi/ni:

 • ha ordnade pass med 2-3 veckors mellanrum, där ni redovisar för mig och varandra vad ni gjort sedan det sista passet, samt ställa frågor av mer allmän karaktär. På dessa kan vi även identifiera gemensamma behov och komma överens om hur vi skall lösa dem (t.ex. mer information om statistik)
 • ha regelbundna lektioner där vi går igenom sådant som är av gemensamt intresse. Vi kommer gemensamt att identifiera vilka dessa ämnen är.
 • det fortlöpande arbetet med projektet sker självständigt (se ovan), både på den schemalagda tiden och övrig tid.
 • ha ett halvtidsseminatium (kring terminsskifter, datum kommer inom kort) där ni presenterar ert arbete i det skick det är då. Detta skall vara en välplanerad presentation om ca 10-15 minuter, plus 5-10 minuters frågetid. Eventuellt
 • byta manus med varandra för kamratfeedback (minst en gång)
 • lämna in ert manus i god tid för feedback.
 • hålla avslutande presentationer av era projekt för samtliga elever på natur och teknik. Detta kommer att ske i slutet av maj (datum kommer)

Rapporten

Denna finns beskriven här.

Om ämnet

I målen för gymnasiearbetet anges för naturvetenska programmet:

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd fö r högskolestudier inom i första hand det natur- vetenskapliga eller matematiska området. Det ska ut föras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvär derar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet sk a redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska present era och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten. (Källa)

Krav

Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för naturvetenskapsprogrammet

Fakta och förståelse

I sitt gymnasiearbete visar eleven

 • relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade frågeställningen,
 • kunskaper om relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder inom det valda kunskapsområdet, samt
 • kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet.

Färdigheter

I sitt gymnasiearbete visar eleven
 • färdigheter i att avgränsa sin frågeställning,
 • färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att hantera sin frågeställning, till exempel att använda naturvetenskapliga eller matematiska metoder i ett arbete där enkla eller konkreta experiment är utgångspunkten,
 • färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag,
 • färdigheter i att presentera resultatet i en skriftlig rapport som uppfyller genrens grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur,
 • färdigheter i att muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt som är anpassat till situationen och målgruppen, samt
 • färdigheter i att kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska med ett ämnesadekvat språk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

I sitt gymnasiearbete visar eleven
 • förmåga att ta initiativ och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de situationer och krav som uppstår under arbetet,
 • förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor,
 • förmåga att belysa frågeställningen ur olika perspektiv,
 • förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån val av metod och källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats, samt
 • förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons

Ämnesförslag och andra tips

I ditt gymnasiearbete måste du tänka på en del saker:

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Betyget E

Betyget C
Betyget A

Examinationer

Planering