Forskare sammanställde vad vi vet om hur stor andel av allt levande som är växter, djur, som lever både i havet eller på land.

Hur stor andel av alla däggdjur på jorden är vilda djur? Hur stor andel av livet på land är bakterier? Om du någonsin undrat över denna typ av frågor finns det nu ett svar1. Tre forskare sammanställde vad vi vet om mängden av olika typer av organismer. De fann att livet på jorden mosvarar i storleksordningen 550 gigaton (Gt) kol. De fann också att livet inte är jämnt fördelat: växternas 450 Gt fanns huvudsakligen på land, medan djurens 2 Gt mestadels fanns i havet. De fann också att nästan all biomassa finns på land, trots att haven till ytan står för majoriteten av jordens yta finns bara 1% av biomassan där. Och människor är står för närmare 10 gånger så mycket av biomassan som de vilda djuren1. Sedan är inte all biomassa likvärdig: 70% av växternas biomassa är ved (trädstammar, osv) som utför relativt lite metabolism).

Biomassan fördelat på livets olika grupper
Jordens biomassa fördelat på olika huvudgrupper av organismer. Källa: Bar-On et al 20181.

Förutom att det ger en bild av hur livet på jorden är fördelat så ger det en inblick i hur stor vår påverkan på jordens globala ekosystem vi har. När människan står för 36% av alla däggdjur (efter massa), och våra tamdjur för ytterligare 60%, då vet vi alltså att endast 4% av alla däggdjur är vilda djur. Allt från blåvalar till näbbmöss delar alltså på bara 4% av den totala massan som däggdjuren utgör. Det ser lite bättre ut när det gäller fåglar: “bara” 70% av fåglarna är höns och andra tamfåglar.

Nu är alla dessa siffror lång ifrån säkra: för t.ex. bakterierna uppskattar författarna att osäkerhetsfaktorn är 10-faldig: det verkliga värdet kan vara en tiondel eller tio gånger så stort. För djur och växter har vi dock bättre koll, men för bakterier, arkéer och virus är man mycket, mycket mer osäker.

Grupp Massa (Gt)
Växter 450
Bakterier 70
Arkéer 7
Protister 4
Djur 2
varav landlevande leddjur 0.2
varav havslevande leddjur 1
varav ryggradsdjur 0,9
varav människa 0,06
varav tamdjur 0,1

Jordens biomassa fördelat på olika huvudgrupper av organismer.
Källa: Bar-On et al 20181.

Som du ser i bilden nedan så har vår dominans haft en stor påverkan på livet på jorden. Något som på ett påtagligt sätt bidragit till den ökande biodiversitetsförlusterna som hotar stora delar av djur- och växtlivet på jorden2.

Andelen vilda däggdjur som försvunnit p.g.a. människans
aktivitet
Andelarna av djur och växter som försvunnit sedan människan uppstod. Källa: The Guardian


Källor

  1. Bar-On, Y. M.; Phillips, R. & Milo, R. The biomass distribution on Earth Proceedings of the National Academy of Sciences, National Academy of Sciences, 2018 https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115  2 3 4

  2. Dirzo, R.; Young, H. S.; Galetti, M.; Ceballos, G.; Isaac, N. J. B. & Collen, B. Defaunation in the Anthropocene Science, American Association for the Advancement of Science, 2014, 345, 401-406. http://science.sciencemag.org/content/345/6195/401