Kvinnor inte bara lever längre än män, de överlever även många katastrofer bättre än män.

Man har länge vetat att kvinnor lever längre än män. Ofta har man antagit att skillnaderna kan bero på livsstil, med alkoholintag, rökning, exponering för våld, andra typer av arbetsuppgifter, osv. Studier som försökt kontrollera för detta har dock visat att kvinnor fortfarande har ett övertag. Även bland spädbarn dör fler pojkar än flickor. Tillsammans tyder allt detta på att det finns en biologisk grund till skillnaderna, även om man inte kunna avgöra vari denna skillnad ligger.

Nu har en forskargrupp tittat på om detta även gäller under extrema förhållanden, när både män och kvinnor utsätts för stora påfrestningar. Det finns gott om anekdoter om att kvinnor överlever påfrestningar och strapatser bättre än män, men få studier. Forskarna sammanställde data från ett antal fall där människor utsatts för extrema förhållanden, för att se om skillnaderna i mäns och kvinnors överlevnad forfarande skilde sig åt. Förhållandena som dessa människor hade utsätts för var ofta minst sagt extrema. Några exempel på de fall som de studerade är:

Befriade slavar som flyttade till Liberia Under första delen av 1800-talet uppmuntrades frigjorda slavar i USA att återvända till Afrika, och tämligen stora mängder av dem valde den riskabla resan. När de anlände till Liberia utsattes de för t.ex. sjukdomar som de inte hade haft möjlighet att bygga upp en naturlig immunitet mot, och ca 43% av dem dog under det första året. För nyfödda var medellivslängden 1,6 år för pojkar och 2,2 år för flickor!

Svälten i Ukraina 1933 På 1930-talet utsattes befolkningen i Ukraina för extrema påfrestningar. När jordbruket kollektiviserades 1933 ledde detta till en extrem svältkatastrof. Innan hade medellivslängden
41,68 för män och 45,93 för kvinnor: i samband med svältkatastrofen sjönk detta till 7,3 respektive 10,9 år.

Hungersnöden i Sverige 1772–1773 Missväxt under 1771, orsakad av svåra väderförhållanden under sommaren, ledde till att matpriserna steg drastiskt. Detta ledde till att stora mängder människor dukade under 1772 och ännu fler 1773. Ungefär hälften av de som avled dog i dysenteri, en sjukdom som ofta förknippas med undernäring. Under denna period sjönk den förväntade medellivslängden till 17.15 år för män och 18.79 år för kvinnor.

Vad de fann när de studerade dessa katastrofer var att under nästan alla förhållanden klarade sig kvinnor bättre än män-. Undantagen var främst situationer där människor orsakade och kontrollerade påfrestningarna (t.ex. för slavar på plantager på Trinidad, där medellivslängden var 15,18–19,45 år för män och 13,21–20.58 för kvinnor) eller för barnsjukdommar som drabbar flickor hårdare än pojkar Ett exempel på detta är mässlingsepidemier på Island 1846 och 1882: även idag drabbar mässling flickor hårdare än pojkar, även med likvärdig sjukvård. Och trots detta överlevde flickor bättre än pojkar i samtliga fall.

Möjliga orsaker

Alla dessa data tyder på att det finns en biologiskt baserad fördel för kvinnor relativt män vad gäller livslängd. Denna kan potentiellt vara baserad åtminstone delvis på hormonella skillnader. Det är känt att östrogen ger ett skydd mot hjärt-kärlsjukdommar och även agerar antiinflamatoriskt, medan testosteron verkar öka dödligheten för vissa sjukdomar. Kvinnornas dubbla X-kromosomer kan även tänkas ge ett större skydd mot effekten av skadliga mutationer. Men detta är givetvis spekulationer: idag vet man att, men inte varför kvinnor lever längre.

Jämför man med andra arter ser man samma mönster. Det är till exempel känt att för de flesta apor och primater där man har data finns mönstret med den längre medellivslängden för honor kvar. Och till och med för de däggdjur där det finns skillnader i könens storlek verkar honor leva längre än hanarna

Sammanfattning

Under extrema förhållanden verkar kvinnor och nyfödda flickor överleva bättre/längre än män/pojkar. Därtill har män ofta mer riskbetenden, dricker mer, äter ohälsosammare, röker mer, osv. Men även i populationer där dessa faktorer borde minimeras (t.ex. djupt troende Mormoner eller katolska nunnor och munkar) kvarstår skillnaderna: kvinnor lever i genomsnitt längre. Nu återstår bara att försöka ta reda på vilka biologiska skillnader som ligger bakom.