I din lärobok står det att ekosystem med många arter (artrika) är mer stabila än de med få arter. Nu har det kommit en svensk studie som tyder på att det kanske inte alltid stämmer. Studien är gjord på så sätt att man skapade modeller för olika ekosystem, och såg hur de påverkades av förändringar.

Vad de såg var att i ett artrikt ekosystem, som ett korallrev eller tropisk regnskog finns det ett stort antal arter, men ganska få individer av varje art. Om man därtill lägger att många primärkonsumenter är specialister, och att även sekundärkonsumenterna ofta är det, så förstår man bakgrunden. När en klimatförändring (eller något annat som ändrar betingelserna) inträffar så riskerar ett antal producenter, m.a.o. gröna växter, att dö ut (få individer av varje art), och de växtätare som är knutna till dessa drabbas då hårt. Och när en eller flera växtätare försvinner drabbas även de rovdjur som lever av dessa. I ett ekosystem med få arter är alla mer eller mindre generalister, och klarar sig då bättre när det inträffar en förändring.

En enkel modell av en  näringsväv med tre så kallade trofinivåer:
En enkel modell av en näringsväv med tre så kallade trofinivåer: sex växtarter (gröna), fyra växtätare (gula) och två toppredatorer (röda). När systemet utsätts för ökade yttre påfrestningar som upprepade extrema väderhändelser, försvinner växterna 1, 2 och 5 vilket minskar födobasen för växtätarna. Nr 8 dör ut eftersom den var helt beroende av nr 2. (Illustration: Linda Kaneryd, Källa)

Nu är det här ett försök på en relativt förenklad modell av ett ekosystem, och forskarna skall nu testa om hypotesen stämmer även på riktiga data. Om den stämmer ändras hur vi ser på olika ekosystem och de klimatförändringar och extremväder som vi kan förvänta oss i den förstärkta växthuseffektens kölvatten.

Pressmeddelande från Lindköpings universitet

Forskningsartikeln